plots thuis decor

Privacy policy

Privacyverklaring

Teater 2000 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Wij willen jullie transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in deze privacyverklaring

Wij willen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Teater 2000 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

·         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·         verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: teater2000@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Teater 2000 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·         om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Teater 2000; (uitvoering overeenkomst)

·         Het versturen van uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

·         Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

·         Persoonlijke identiteitsgegevens: naam / voornaam

·         Contactgegevens: adres / telefoonnummer / e-mail

·         Audiovisuele gegevens: foto’s, videofragmenten (enkel van vrijwilligers in het kader activiteiten en de promotie hiervan)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van leveranciers voor: webhosting, administratie, boekhouding en ticketing.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij wisselen persoonsgegevens van vrijwilligers uit met het oog op de samenwerking in het kader van de organisatie van activiteiten. Wij doen dit enkel indien u hiervoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Teater 2000 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor alle persoonsgegevens van vrijwilligers voorzien wij een maximale bewaartermijn van 5 jaar na de laatste productie waar deze persoon aan meegewerkt heeft.

Wij houden een archief bij van onze promotiematerialen. Deze promotiematerialen bevatten persoonlijke identiteitsgegevens en audiovisuele gegevens die gepubliceerd werden tijdens de productie. De bewaartermijn van ons archief is onbeperkt.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onze contactgegevens vindt u op de website www.teater2000.be

Tevens kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Teater 2000 kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

  

WAANzin, T. d. (2019).Privacyverklaring. Opgehaald van de WAANzin:http://www.dewaanzin.be/de-waanzin/privacyverklaring

Kom naar Teater2000

Met dank aan onze sponsors

https://www.feriados.be
https://www.vdk.be
https://www.feriados.be
Teater 2000 vzw

Baron de Gieylaan 119
9840 De Pinte